♥♥♥¸.•*♥.. ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบล็อกของ น.ส.อรอนงค์ คำแก้ว คบ.2 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค่ะ..♥♥♥¸.•*♥

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555
UU....คำทักทาย....UU

.....สวัสดีค่ะท่านผู้ที่มาเยี่ยมชมทุกท่าน...บล็อกนี้เป็นบล็อกที่ทำขึ้นมาเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางกานศึกษา...ภาคเรียนที่ 1/2555  วิชานี้เป็นวิชาที่ต้องเรียนรู้ในการสร้างwebblogger  เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับเนื้อหาวิชานี้ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2  วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีUU....คำอธิบายรายวิชา....UU
  1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
2. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยี และสารสนเทศ
3. การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
4. จิตวิทยาการเรียนการสอน
5. การออกแบบการเรียนการสอนUU....วัตถุประสงค์....UU
เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
1.   อธิบายความหมายของนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศได้
2.   ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี  และสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
3.   ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศได้
4.   บอกถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศได้
5.   บอกความหมายและประเภทแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ได้
6.   อธิบายพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนได้
7.   อธิบายรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
8.   ยกตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
9.   อธิบายวิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
10. เสนอแนวทางในการสร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาได้อย่าง  น้อย 1 รายวิชา
11. สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมได้
12. ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างน้อย 3 เรื่อง

 UU....รูปแบบการเรียนการสอน....UU
..........เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning)กับการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ (Face-to-Face or Traditional Learning)
เนื้อหาบทเรียน
หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนที่ 2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนที่ 3 การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 4 จิตวิทยาการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 5 การออกแบบการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 6 นวัตกรรมการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนที่ 8 แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ